tel: +48 504-257-550
e-mail: adr@gwj-consulting.eu
GWJ Consulting

Firma GWJ Consulting Witold Jura świadczy kompleksowe usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, ich składowaniu oraz załadunku i rozładunku.

Obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę wykonującego działalność związaną z transportem za- i rozładunkiem oraz składowaniem towarów niebezpiecznych został zawarty w następujących aktach prawnych:

  • Umowa europejska ADR, rozdział 1.8.3:

    „Każde przedsiębiorstwo którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska związanych z taką działalnością”

  • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (z dn. 19 sierpnia 2011r (Dz. U. Nr 227, poz 1367, Nr 244, poz. 1454) Artykuł 15:

    „1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN zwanego dalej doradcą”

Posiadam 10-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru i doradztwa w zakresie transportu, magazynowania oraz załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych pod kątem spełniania wymogów Umowy ADR i Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych jak również doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (m. in. jako wykładowca w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów w Szczecinie).

Certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia (aktualny 353/2013 ważny do dn. 16.05.2018 r. oraz wcześniejsze 10/WITD_XVI/2008 i 028/ZS/2003) poniżej:

cert-small-2018.jpg cert-small-2013.jpg cert-small-2008.jpg


Jeżeli szukacie Państwo Doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie drogowego transportu towarów niebezpiecznych lub potrzebujecie konsultacji w zakresie ADR zapraszam do kontaktu po numerem telefonu (+48) 504-257-550 lub e-mail adr@gwj-consulting.eu.

Copyright© GWJ Consulting 2013